Vad är en stiftelse?

Det är i de flesta fall en stiftelse som delar ut ett stipendium. Men vad är en stiftelse egentligen? Här får du reda på det.

En stiftelse är en egen juridisk person som varken har medlemmar eller andelsägare. En stiftelse bildas när stiftarna (stiftelses grundare) beslutar om att en särskild ekonomisk förmögenhet ska tillfalla stiftelsen och förvaltas enligt vissa föreskrivna ändamål under en bestämd tidsperiod.

En stiftelse leds av en förvaltare eller styrelse som åtar sig att följa de stadgar som stiftarna beslutat om i stiftelseurkunden. Stiftelseurkunden är ett dokument som beskriver stiftelsens interna regler, för vilka ändamål den ska verka, och så vidare.

Det finns olika sorters stiftelser. Alla är inte sådana man söker stipendium från. De här typerna av stiftelser går det oftast att söka stipendium från.

Avkastningsstiftelser – Det här är sådana stiftelser som delar ut sin avkastning till det ändamål som de ska verka för. Sådana här stiftelser brukar gå att söka stipendium från.

Insamlingsstiftelser – Insamlingsstiftelser tar emot pengar som ska skänkas till ett givet ändamål. En Insamlingsstiftelse ska under en period på tre år dela ut minst tre fjärdedelar av sina intäkter till ändamålet.

Andra typer av stiftelser är:

Kollektivavtalsstiftelser – Stiftelser som bildas efter överenskommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation.

Pensionsstiftelser – Stiftelser som grundas av arbetsgivare med syftet att trygga pensionen för arbetstagare eller arbetstagares efterlevande .

Personalstiftelser – Stiftelser som grundas av arbetsgivare och har som syfte att stödja arbetstagare eller arbetstagares efterlevande med olika stöd (som inte ges av pensionsstiftelser).