Stipendier utlandsstudier

Stipendier Utlandsstudier

Stipendier för studier utomlands

Det går att söka stipendier för utlandsstudier om du ska studera utomlands en tid. Att få ett utlandsstipendium som bekostar en del av ens utgifter kan vara ett välkommet tillskott till studentkassan och göra att man får ut mer av sin tid som utbytesstudent.

Oftast får du möjligheten att söka stipendium för utlandsstudier via ditt hemma-universitet eller högskola. Exempelvis kan du söka Erasmus-stipendiet om du studerar inom Europa och MFS-stipendium om du vill åka på fältstudier utomlands inför ditt examensarbete. Administrationen av dessa utlandstipendier görs av ditt lokala universitet eller högskola i Sverige och du behöver därför inte vända dig direkt till dessa organisationer för att söka dem.


Resestipendier & Utlandsstipendier

Här är en förteckning över stipendier (resestipendier och utlandsstipendier) som går att söka för studier utomlands. Kom ihåg att många av stipendierna (t.ex. Erasmus) söks hos studievägledarna på ditt eget universitet eller högskola och att du i dessa fall bör kontakta dem om du vill söka ett speciellt utlandsstipendium. Klicka dig vidare till respektive sajt för att läsa mer om ett stipendium.

De flesta utlandsstipendier och resestipendier som listas här är inte knutna till något speciellt universitet eller högkola. Du kan därför också kolla om det finns något vanligt stipendium som går att söka för utbytesstudier.

Anérstiftelsen

Anslag kan lämnas till studenter som genomför avancerad utbildning, företrädelsevis vid ett utländskt universitet, när inga andra ekonomiska möjligheter står till buds.

Läs mer

Anna Whitlocks minnesfond

Fonden delar bl.a. ut stipendier för utlandsstudier. Företrädelsevis ges stipendierna för utlandsstudier till de som studerar konst, musik, teknik eller naturvetenskap.

Läs mer

EF:s Stipendier för studier utomlands

Stipendier för utlandsstudier på eftergymnasial nivå till studenter som åker på utlandsstudier via EF.

Läs mer

Erasmus stipendium för utlandsstudier

Erasmus är ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att söka utlandsstipendium för studier i Europa. Administrationen av stipendiet behandlas av ditt lokala universitet eller högskola.

Läs mer

Erasmus stipendium till utlandsstudier för studenter med funktionshinder

Studenter med funktionshinder kan söka extra stipendium för sina utlandsstudier. Ta kontakt med studievägledaren vid ditt hemma-lärosäte så kan denne berätta mer. Klicka på Mer info för att gå till Erasmus hemsida och läsa mer om stipendiet.

Läs mer

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier arbetar för att uppmuntra och stödja studier utomlands som utvecklar svenska ungdomars förståelse för internationella förhållanden.

Läs mer

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier - Spetsstipendium Lärare

Stipendium för utlandsstudier som kan sökas av lärarstuderande som önskar fördjupa sina kunskaper inom ett visst ämne genom att studera minst en termin utomlands. Syftet med stipendiet är att ge sökande ett internationellt perspektiv som både berikar de egna studierna och bidrar till en ökad internationalisering av den svenska lärarutbildningen.

Läs mer

Minor Field Studies - utlandsstipendier för fältstudier

Studenter som vill samla in material till sitt examensarbete eller uppsats har möjlighet att söka MFS stipendium för studier utomlands i utvecklingsländer. Handläggningen av detta stipendium görs av ditt egna lärosäte i Sverige. Följ länken för mer allmän information om stipendiet.

Läs mer

Nordtek:s resestipendium för studenter

Nordtek delar varje år ut utlandsstipendier till studenter som vill förlägga en eller två terminer på ett tekniskt universitet eller högskola inom Norden.

Läs mer

North2north utlandsstipendier

Stipendiet är möjligt att söka för studenter från Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet samt Stockholms universitet. Ett stipendium för dig som ska studera utomlands vid något av respektive universitets partneruniversitet i Kanada eller Alaska.

Läs mer

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation - Resestipendium för student i Japan

Stiftelsen grundades för att främja vänskap och utbyte mellan Japan och de nordiska länderna. Stipendier ges för bl.a. utbildning som sker i Japan.

Läs mer

Sommarkursstipendier för studier i Tjeckien

Stipendier som ger möjlighet att delta i sommarkurser i Tjeckien. Stipendierna täcker kostnader för undervisning, kost och logi (men inte resebidrag). Svenska universitets- och högskolestuderande med förkunskaper i tjeckiska är berättigade att söka.

Läs mer

Stipendier för högre studier i Frankrike

Alliance Française Stockholm delar ut stipendier till personer som ska studera i Frankrike. Den sökande studenten förväntas ha goda kunskaper i det franska språket.

Läs mer


Stipendier för utlandsstudier på Island

Utlandsstipendier som är avsedda för studerande som redan har påbörjat studier i nordiska språk eller litteraturhistoria.

Läs mer

STs internationella stipendium

Fackförbundet ST delar ut stipendium för utlandsstudier som rör demokrati, fackligt arbete och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Svensk~Franska stiftelsen

Svensk~Franska stiftelsen delar ut stipendier för postgymnasiala studier i Frankrike. Stipendiesumman uppgår till maximalt 25 000 kronor.

Läs mer

Sverige-Amerika Stiftelsens stipendium för utlandsstudier

Stiftelsen delar ut stipendium för utlandsstudier på lägst masternivå i USA och Kanada. Stipendium kan sökas för utlandsstudier som pågår i 6-12 månader.

Läs mer

TCOs stipendiefond till Olof Palmes minne

Fonden delar ut medel till utlandsstudier som främjar det fackliga arbetets betydelse för fred, frihet och demokrati.

Läs mer

Visbyprogrammet - Resestipendium för student

Visbyprogrammet verkar för samarbeten i Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Stipendier för studier utomlands i något av dessa länder går att söka av bl.a. student vid svenskt lärosäte.

Läs mer