Prydnadsnoshörning i färgglad design

Stipendier Genusvetenskap

Genusvetenskap är den akademiska läran om vilken påverkan kön och genus har på våra vardagliga liv och samhället i stort. Här samlar vi stipendier som behandlar genusvetenskap och jämställdhet. Observera att alla stipendier på denna sida inte direkt behandlar genusvetenskap som ämnesområde men att flera stipendier försöker uppnå det som genusvetenskap handlar om med syfte på jämställdhet. T.ex. öka andelen män i en kvinnodominerad bransch och vice versa.


Här är en förteckning över stipendier som kan vara av intresse för dig som studerar genusvetenskap vid universitet eller högskola. Alla länkar öppnas i ny flik.


Finansförbundets jämställdhets- och mångfaldsstipendium

Finansförbundet har tillsammans med Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) en jämställdhets- och mångfaldskommitté som varje år delar ut 10 000 kronor till en uppsats. Uppsatsen ska handla om jämlikhet och/eller mångfald.

Läs mer

Fredrika-Bremer-Förbundets stipendiestiftelse

Fredrika-Bremer-Förbundet verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vissa av stipendierna är knutna till specifika län medan andra inte är det. Enligt Fredrika-Bremer-Förbundets stipendiestiftelses regler delas studiestipendier endast ut till kvinnor.

Läs mer

IRIS stipendiet

Stiftelsen har intresse av att stödja kvinnor som verkar eller kommer att verka i inom områden som har stor betydelse för andra kvinnor. Stiftelsen ämnar ge stipendier till enskilda kvinnor så att de får ökade möjligheter till utbildning och att stödja framåtsträvande kvinnor som genom sin verkan inte bara bidrar med utveckling för sig själva utan även för andra.

Läs mer

Karolina Widerströms Studie- och stipendiefond

Fonden delar ut stipendier till främst naturvetare, och särskilt medicinare, för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. OBS! Endast kvinnor kan söka detta stipendium.

Stipendiet sökes via KAF, Kvinnliga Akademikers Förening, vilket är en plattform och mötesplats för alla kvinnor med högskoleexamen. KAF jobbar för att synliggöra kvinnor insatser i samhälle och yrkesliv i Sverige, främst i ett nutida men också historiskt perspektiv.

Läs mer

MUCFs bidrag (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)

Detta bidrag är inget regelrätt studentstipendium utan går att söka av olika organisationer eller för enskilda projekt. Bidrag ges bland annat för projekt som handlar om diskriminering och jämställdhet, demokrati- och inflytandefrågor samt rasism och extremism.

Läs mer

Stieg Larssons Stiftelse

Stiftelsen delar bland annat ut stipendier för jämlikhetsarbete och stöd till utsatta kvinnor. Stipendier ges även till ändamål som gynnar fri journalistik och författande och motarbetar främlingsfientlighet och rasism.

Läs mer

Stiftelsen Siri Jacobsons Minnesfond

Fonden delar ut stipendier till kvinnor som forskar eller fortsätter utbilda sig efter att de har tagit sin grundexamen. Enligt fondens stadgar ska humanister och samhällsvetare, särskilt de med inriktning mot moderna språk, givas företräde. Stipendiesumman uppgår till ungefär 30 000 kronor.

Stipendiet sökes via KAF, Kvinnliga Akademikers Förening, vilket är en plattform och mötesplats för alla kvinnor med högskoleexamen. KAF jobbar för att synliggöra kvinnor insatser i samhälle och yrkesliv i Sverige, främst i ett nutida men också historiskt perspektiv.

Läs mer

Stockholms filmfestivals Långfilmstipendium

Om du är kvinna och har studerat film kan Stockholms filmfestivals Långfilmstipendium vara aktuellt för dig att söka. Stipendiet delas ut till kvinnliga filmskapare i början av sin karriär i syfte att öka andelen kvinnliga regissörer i Sverige.

Läs mer

SWEA Boston - Stipendium

SWEA Boston delar varje år ut ett stipendium till kvinnliga studenter från universitet i New England för specialprojekt eller studier som bedrivs i Sverige. Tidigare års stipendiater har bl.a. studerat jämlikhetsfrågor, kvinnliga författare, immigrationspolitik, etc. Stipendiet uppgår till 8000 dollar.

Läs mer

The Google Anita Borg Memorial Scholarship: EMEA

Stipendium på 7000 euro delas ut till kvinnliga studenter inom datavetenskap. Stipendiet är instiftat till minne av Dr. Anita Borg i syfte att bidra till att öka andelen kvinnor med examen inom datavetenskap. Hennes vision var att fördelningen mellan kvinnor och män med examina inom datavetenskap skulle vara 50-50 år 2020.

Läs mer

Till Anna Wedholms Minne

Stipendier ges utifrån följande tre ändamål:

A: För studier som handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män och närliggande frågor.

B: För studier vid en utbildning till ett yrke som vanligtvis domineras av det motsatta könet.

C: För utbildning till personer som på grund av vissa omständigheter inte har kunnat fullfölja sin yrkesutbildning eller inte har gått någon sådan över huvud taget.

För att få stipendiet måste sökande ha någon slags koppling till Västernorrlands län. Med detta menas att antingen vara född i Västernorrland eller ha bott där förut eller bo där nu. Även de som är i färd med att bedriva studier vid ett lärosäte i Västernorrland kan söka stipendiet.

Läs mer

WITEC Swedens stipendium

WITEC Sweden jobbar för att stärka kvinnor ställning inom mansdominerade verksamheter och områden, såsom naturvetenskap, teknik och IT samt att stimulera kvinnors innovation och entreprenörskap.

Läs mer